Kategorie produktów Kategorie

Menu

Kategorie produktów Kategorie

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Corab S.A. ul. Michała Kajki 4, 10-547 Olsztyn, REGON: 510519084, NIP: 7390207757 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000950779. Kapitał zakładowy: 1.184.000,00 zł w pełni wpłacony, tel. +48895351790, email: corab@corab.com.pl (dalej: Administrator).
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, realizacją praw przysługujących na mocy RODO oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (IOD), pocztą tradycyjną na wskazany w poprzednim punkcie adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres email: kontakt@idpo.pl. Funkcję IOD pełni Tomasz Trzciałkowski.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia Użytkownikowi założenia i korzystania z konta w sklepie internetowym CORAB zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego pod adresem: https://shopb2b.corab.pl/regulamin.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest działanie na żądanie osoby przed zawarciem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a także prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (marketing bezpośredni) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego Administratorze (przepisy dot. rachunkowości, VAT itp.)
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na polecenie Administratora. Dane mogą również zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na mocy przepisu prawa.
 6. Dane osobowe będą co czasu osiągnięcia celu, o którym mowa w punkcie 3, a następnie przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania uniemożliwi założenie i korzystanie ze sklepu internetowego CORAB.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa wynikające z przepisów RODO:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie i na zasadach opisanych na stronie Urzędu pod adresem: uodo.gov.pl;
  7. prawo, by nie podlegać profilowaniu;
  8. prawo do przenoszenia danych.
 9. Dane osobowe nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, natomiast będą profilowane w celach analitycznych oraz statystycznych, co  nie wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie na nią nie wpływa.